Aktualności

ZAWIADOMIENIE  O  ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KSS „SOKÓŁ”  w Sokołowie Podlaskim.

Na podstawie &17 pkt 3 Statutu KSS Sokół Zarząd KSS Sokół  postanowił zwołać na dzień 30.09.2022 r.

I termin – godz. 16:30

II termin – godz. 17:00

w Świetlicy Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, ul. Skłodowskiej-Curie 24 ZWYCZAJNE WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KSS  ” SOKÓŁ” z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza ZWZC.
 3. Uchwalenie i przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie uprawnienia ZWZC do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z ostatniego ZWZC.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021r. 
 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 
 12. Dyskusja – wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:
  1. przyjęcie protokołu ze sprawozdania z wykonania uchwał z  ostatniego ZWZC;
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021r i udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 
  3. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji rewizyjnej i udzielenie członkom Komisji rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  4. Zamknięcie obrad ZWZC.

Sprawozdanie Finansowe za 2021r dostępne jest w siedzibie Klubu.

14. Zamknięcie ZWZC KSS ‘’SOKÓŁ’’. 

                                                                                                        Zarząd KSS „SOKÓŁ”