Regulamin strzelnicy

REGULAMIN STRZELNICY

KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO „SOKÓŁ”

w Sokołowie Podlaskim

 

 1. Warunki korzystania ze strzelnicy

 

 1. Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy:

1)     Prowadzący strzelanie odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.

2)     Prowadzący strzelanie wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.

3)     Prowadzący strzelanie prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy.

4)     Prowadzący strzelanie lub sędziowie podczas zawodów odpowiadają za organizację działań o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy.

5)     Sędziowie podczas zawodów strzeleckich odpowiadają za bezpieczne oraz zgodne z przepisami prowadzenie poszczególnych  konkurencji strzeleckich.

6)     Osoby posiadające patent i licencję strzelecką mogą odbywać treningi samodzielnie bez nadzoru instruktora.

7)     Osoby nie posiadające uprawnień (patent strzelecki oraz licencję zawodnika) mogą uczestniczyć w zajęciach strzeleckich tylko pod nadzorem instruktora strzelectwa.

8)     Osoby przebywające na strzelnicy  zobowiązane są bezwzględnie przestrzegać regulamin strzelnicy oraz ściśle stosować się do poleceń prowadzącego strzelanie , sędziego podczas zawodów strzeleckich oraz osoby opiekującej się w danym momencie strzelnicą.

9)     Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie albo korzystający ze strzelnicy, względnie inna osoba, która ten wypadek spowodowała na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

10)     Każdy wypadek na terenie strzelnicy musi być niezwłocznie (przed opuszczeniem strzelnicy) zgłoszony prowadzącemu strzelanie a następnie zarządowi KSS „SOKÓŁ”.

11)     Użytkownik strzelnicy, który spowodował szkody jest zobowiązany do ich naprawienia.

12)     Użytkownik strzelnicy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bronią, amunicją i sprzętem wniesionym na teren obiektu.

13)     Na strzelnicy, posiadacze telefonów komórkowych powinni wyłączyć w swoich aparatach sygnały dźwiękowe i wibracje.

14)     Każda osoba korzystająca ze strzelnicy ma obowiązek wpisać się do książki rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

 • imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
 • datę oraz godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
 • numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
 • oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy, przepisami bezpieczeństwa oraz jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone własnoręcznym podpisem.

15)     Podczas zawodów strzeleckich zawodnicy zamiast wpisu do książki rejestru pobytu na strzelnicy, składają podpis na liście startowej potwierdzając zapoznanie się z regulaminem strzelnicy, przepisami bezpieczeństwa oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Na terenie strzelnicy zabrania się:

1)     Osobom towarzyszącym członkom klubu korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią.

2)     Korzystającym ze strzelnicy wychodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

3)     Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika.

4)     Palenia tytoniu , spożywania alkoholu , używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

5)     Pozostawiania broni bez nadzoru.

6)     Noszenia i odkładania broni załadowanej (z amunicją znajdującą się w magazynku, bębenku lub komorze nabojowej).

7)     Kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.

8)     Strzelania z broni uszkodzonej lub nie dającej pełnej gwarancji bezpieczeństwa  (strzelać można tylko z broni zarejestrowanej i dopuszczonej do użytku).

9)     Wchodzenia do magazynów i pomieszczeń biurowych bez zgody i obecności osób funkcyjnych KSS”SOKÓŁ”.

10)     Używania przez strzelających  w czasie strzelania ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.

 1. Na strzelnicy w widocznym miejscu umieszcza się:

1)     regulamin strzelnicy,

2) aktualny adres strzelnicy,

3) plan strzelnicy z oznaczeniem:

 • stanowisk strzeleckich,
 • punktu sanitarnego,
 • dróg ewakuacji,
 • numery telefonów alarmowych.

 

 1. Sposób obchodzenia się z bronią
 2. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 3. Przenoszenie broni w obrębie obiektu poza pomieszczeniem przeznaczonym do strzelania z danego rodzaju broni regulują odrębne przepisy (Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji). Broń przenosi się w stanie rozładowanym, umieszczoną w odpowiednim futerale lub pudełku zapewniającym dyskrecję przenoszenia.
 4. Na stanowisku strzeleckim przed i po strzelaniu oraz podczas przerw pomiędzy seriami broń palna powinna znajdować się rozładowana z otwartymi komorami nabojowymi i włożonym w komorę nabojową znacznikiem.
 5. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub sędziego prowadzącego zawody.
 6. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić czy jest rozładowana.
 7. Sprawdzanie broni oraz składanie się i celowanie dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim z wylotem lufy skierowanym w stronę kulochwytu.
 8. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu po wcześniejszym upewnieniu się, że przed stanowiskiem strzeleckim nie znajduje się żadna osoba.
 9. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie lub sędziego prowadzącego zawody.
 10. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 11. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie lub sędziemu prowadzącemu konkurencję oraz opuszcza stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową oraz umieszcza futerale, pokrowcu lub kaburze przeznaczonej do jej przenoszenia.
 12. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 13. Strzelający zobowiązany jest do zużycia otrzymanej amunicji lub jej zwrotu prowadzącemu strzelanie w przypadku strzelania z broni szkoleniowej lub sportowej znajdującej się na wyposażeniu klubu lub innego podmiotu organizującego strzelanie.
 14. W przypadku zacięcia lub niewypału broń należy skierować w kierunku kulochwytu, zgłosić zacięcie prowadzącemu strzelanie i rozładować. Zabronione jest manipulowanie przy broni przed jej rozładowaniem.

 

III.    Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy są obowiązani ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 3. Po komendzie „STOP”, wydanej, przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 4. Komendę „STOP” ma prawo wydać każdy, kto zauważy sytuację niebezpieczną podczas strzelania.
 5. Po komendzie ROZŁADUJ każdy powinien natychmiast rozładować broń, przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie i z widoczną komorą nabojową oraz włożonym w nią znacznikiem umieścić na stanowisku strzeleckim.
 6. Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydanie komend ŁADUJ, START, STOP, ROZŁADUJ i innych niezbędnych poleceń , oraz musi być pewny, że komendy jego są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny.
 7. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą prowadzącego strzelanie oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 8. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy a w przypadku nagminnego lub rażącego złamania regulaminu strzelnicy decyzją Zarządu na mocy uchwały skreślić z listy członków Klubu KSS „SOKÓŁ”.
 9. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 10. Korzystający ze strzelnicy zobowiązani są do zachowania ładu w miejscu przebywania.
 11. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie strzelnicy są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu oraz okularów ochronnych.
 12. Za dokonane zniszczenia oraz szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania obiektu strzelnicy odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik, który je spowodował.
 13. Zapoznanie z niniejszym regulaminem jest obowiązkowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem w książce rejestru pobytu na strzelnicy lub liście obecności na zawodach strzeleckich. Oznacza to bezwzględne zobowiązanie do przestrzegania regulaminu oraz akceptacji jego treści.
 14. W celu podniesienia bezpieczeństwa i porządku, na terenie strzelnicy oraz w jej najbliższej okolicy zainstalowany został monitoring. Każda osoba przebywająca na strzelnicy dokonując wpisu do książki rejestru pobytu na strzelnicy lub na liście obecności na zawodach strzeleckich podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin rozstrzyga osoba funkcyjna odpowiedzialna za obiekt w danej chwili (członek zarządu KSS „SOKÓŁ”, prowadzący strzelanie lub sędzia strzelectwa sportowego prowadzący zawody).
 16. Strzelanie do „poperów” może odbywać się tylko z zachowaniem bezpiecznej odległości ( co najmniej 10 m ) obowiązkowo w okularach ochronnych.

 

 1. Sposób użytkowania strzelnicy

 

 1. Strzelnice przystosowane są do strzelań szkoleniowych i sportowych z n/w rodzajów broni:

1)   pistoletów i karabinków pneumatycznych,

2)   pistoletów bocznego i centralnego zapłonu,

3)   pistoletów maszynowych,

4)   karabinów bocznego i centralnego zapłonu,

5)   strzelb.

 1. Strzelnice przystosowane są do strzelań konkurencji zgodnie z regulaminami :

1)   International Shooting Sport Federation (I.S.S.F) (P.Z.S.S.) Międzynarodowa Federacja Strzelectwa  Sportowego,

2)   International Practical Shooting Confederation (I.P.S.C.), Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego,

3)   International Defensive Pistol Association (I.D.P.A.) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pistoletu Obronnego,

4)   Organizatora szkoleń.

 1. Strzelania mogą odbywać się wyłącznie ze stanowisk strzeleckich w kierunku kulochwytu.

 

 1. Telefony alarmowe

 

 1. Pogotowie ratunkowe: 999
 2. Policja : 997
 3. Straż Pożarna: 998
 4. Pogotowie energetyczne: 991
 5. Pogotowie wod-kan : 994
 6. Centrum powiadamiania ratunkowego:          112

 

 

Powyższy regulamin został opracowany zgodnie z wzorcowym regulaminem bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca  2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U z 2000 r. Nr 18 poz. 234),

 1. Pozostałe warunki organizacyjne strzelnicy
 2. Działalność oraz zadania strzelnicy obejmują:

1)     naukę strzelania,

2)     doskonalenie umiejętności strzeleckich z rożnych rodzajów broni,

3)     podnoszenie kultury strzeleckiej oraz współzawodnictwa sportowego,

4)     testowanie oraz przestrzeliwanie broni.

 1. Obiekt strzelnicy może zostać udostępniony:

1)   osobom posiadającym zezwolenie na broń dysponujących własną bronią i amunicją pod nadzorem prowadzącego strzelanie, instruktora lub sędziego strzelectwa sportowego,

2)   osobom bez zezwolenia na broń – pod warunkiem, że broń, amunicję oraz bezpośrednią opiekę i nadzór instruktora zapewnia podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia i umowę zawartą z klubem,

3)   klubom strzeleckim i ich członkom posiadającym patent strzelecki i licencję PZSS  – celem realizacji programu treningowego lub organizacji zawodów strzeleckich,

4)   podmiotom i instytucjom – celem organizacji zawodów oraz imprez strzeleckich pod warunkiem zachowania pkt.3.2,

5)   podmiotom i instytucjom oraz osobom posiadającym niezbędne uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności szkoleniowej oraz edukacyjnej w zakresie broni palnej, na poziomach:

 • podstawowych,
 • specjalistycznych,
 • doskonalących,
 • kompetencyjnych.

6)   młodzieży szkolnej – celem realizacji programów edukacyjnych pod opieką instruktora.

 1. Strzelać mogą dzieci od 14 roku życia, posiadające dokument tożsamości. Wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 2. Korzystający ze strzelnicy przed rozpoczęciem strzelania zobowiązani są do:

1)     okazania dokumentów uprawniających do posiadania broni,

2)     okazania dokumentu tożsamości w przypadku braku pozwolenia na posiadanie broni,

3)     dokonania niezbędnych wpisów w dokumentacji obiektu strzelnicy.

Uwaga !!!

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KSS "SOKÓŁ" w Sokołowie Podlaskim. 

Termin zebrania:

26 czerwca 2024 r

Miejsce:  świetlica Zespołu Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim , ul. Skłodowskiej-Curie 24

I termin: 16:15

II termin: 16:30

Z poważaniem,

Zarząd KSS "SOKÓŁ"